• 'Raadsherenlân': 'ín nij begjin'
 • De Druppel'
 • 'Elzehof'
 • 'Fedde de Vriesstrjitte'
 • 'Ganzingawei, Sanbulten'
 • 'De Griffijn'
 • 'Foarwei'
 • Foarwei 'D'r net foarwei'
 • 'Hanenburch'
 • Koarteloane-zuid 'Meiinoar Ien'
 • 'De lange Loane'
 • 'Pad en Hof'
 • 'Sparrewei'
 • 'It Houtstek'
 • 'Massenbroek' (Foarwei)
 • 'Toersicht' (Foarwei)
 • 'J. Vogelzangstrjitte'
 • 'Ymkershof'
 • "Hoppemastate"